سازمان نظام پزشکی

آشنایی و اطلاع رسانی از قوانین پزشکی (گردآوری شده)

شنبه ۱۳ آذر ۰۰

بررسی اهداف سازمان نظام پزشکی و اختیارات آن

۱۰۴ بازديد

فصل اول - تعریف، اهداف:

  • تلاش در جهت تحقق بخشیدن به ارزشهای عالیه اسلامی در کلیه امور پزشکی
  • تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور پزشکی
  • مشارکت در جهت ارتقای سطح دانش پزشکی
  • حفظ و حمایت از حقوق بیماران
  • حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی
  • تنظیم روابط شاغلین حرف پزشکی با دستگاههای ذی‌ربط در جهت حسن اجرای موازین و مقررات و قوانین مربوط به امور پزشکی